THE FABLE

 

 

 

ເນື້ອເລື່ອງໂດຍຫຍໍ້

ເດັກຊາຍຄົນໜຶ່ງໄດ້ຮັບການລ້ຽງດູ ແລະ ຝຶກຝົນໃຫ້ກາຍເປັນນັກຂ້າມືອາຊີບ. ຕໍ່ມາລາວໄດ້ກາຍເປັນນັກຂ້າໃນຕຳນານ ຊຶ່ງຮູ້ຈັກກັນໃນນາມ “Fable”. ມື້ໜຶ່ງຫົວໜ້າຂອງລາວໄດ້ສັ່ງໃຫ້ລາວລາພັກວຽກ 1 ປີ ແລະ ໃຊ້ຊີວິດຄືຄົນທຳມະດາໃນຕົວເມືອງທີ່ຫ່າງໄກ.

 

THE FABLE

 

ມື້ເລີ່ມສາຍ

08/02/2020

 

ລະດັບ