BENTO HARASSMENT

 

 

 

ເນື້ອເລື່ອງໂດຍຫຍໍ້

ຄາໂອລິ ແມ່ນແມ່ຮ້າງຜູ້ໜຶ່ງ. ລາວໄດ້ລ້ຽງລູກສາວທີ່ຮຽນໃນຊັ້ນມັດທະຍົມ ຊຶ່ງຢູ່ໃນຊ່ວງໄວລຸ້ນ ແລະ ປະຕິເສດຄຳສອນຂອງລາວ. ມື້ໜຶ່ງ, ຄາໂອລິ ໄດ້ຕັດສິນໃຈລົມກັບລູກສາວຂອງຕົນ ແຕ່ກໍ່ໄດ້ຮັບການຕໍ່ຕ້ານຈາກລູກ.

 

BENTO HARASSMENT

 

ມື້ເລີ່ມສາຍ

08/02/2020

 

ລະດັບ